Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön 22 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön Som den hållbara hiss- och portkoncernen bedriver Motum ett ambitiöst och strukturerat hållbarhetsarbete. Motums vision är att leda utvecklingen mot ett samhälle där ökad tillgänglighet går hand i hand med ett mer ansvarsfullt nyttjande av jordens resurser. Motum verkar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt för att dels utveckla och förbättra vårt eget miljöarbete, men även för att minska våra kunders indirekta miljöpåverkan. Motums miljöarbete ska vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner och engagemang från personal, leverantörer och kunder. För detta ansvarar ytterst koncernchefen, med operativt stöd från hållbarhetschefen och dotterbolagens VD:ar. Minskning av utsläpp av växthusgaser, energianvändning och avfall är de miljöaspekter där Motum har störst påverkan. Vårt övergripande miljöarbete utgår från vår Uppförandekod, Affärs- och Hållbarhetspolicy samt Miljöpolicy som alla tydliggör att Motum strävar efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö. AGENDA 2030 OCH DE GLOBALAMÅLEN Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra mål till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Motum stödjer Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Vår ambition är att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen. MINSKAD ENERGI- OCH RESURSANVÄNDNING MODERNISERING ISTÄLLET FÖR UTBYTE Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Motum förespråkar därför ofta att man ska bygga om sin gamla hiss istället för att riva ut den och montera en ny. Då behåller man delarna som fungerar och är i bra skick medan delar som är slitna eller kan ersättas av bättre komponenter – för att till exempel öka säkerheten, driftsäkerheten och minska energiåtgången – byts ut. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Chalmers Universitet i Göteborg har tillsammans med Motum tagit fram en rapport där man undersökt eventuella miljömässiga fördelar med att modernisera en befintlig hiss gentemot att byta ut och installera en ny hiss. Resultatet visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än att Vårt hållbarhetsarbete Motums hållbarhetsarbete bygger på konkreta aktiviteter inom de fyra delmålen: #5 Jämställdhet Motum följer gällande nationella lagar och regler och arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald inom organisationen. JÄMSTÄLLDHET #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Motum följer gällande nationella lagar och regler och är anslutna till kollektivavtal. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för de anställda. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT #11 Hållbara städer och samhällen Motum visar vägen mot hållbara städer genom att öka medvetenheten hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om de miljömässiga vinsterna som uppnås om man moderniserar sin gamla hiss framför att byta ut hela hissen. HÅLLBARASTÄDER OCH SAMHÄLLEN #12 Hållbar konsumtion och produktion Motum arbetar aktivt för att minska företagets och hissbranschens koldioxid- avtryck genom att främja återanvändning av gamla hissar. Företaget har även påbörjat en successiv omställning av företagets bilflotta till el- och hybridbilar. HÅLLBAR KONSUMTIONOCH PRODUKTION montera en ny och man konstaterar att det finns stora miljömässiga vinster att realisera genom att välja modernisering framför nyinstallation. Rapporten genomfördes i form av en livscykelanalys och baserades på praktiska studier vid Motums dotterbolag Vinga Hiss i Göteborg. Genom att förespråka modernisering framför utbyte av äldre hissar har Motum bidragit till en utsläppsbesparing motsvarande 700 flygresor runt jorden*. * Personkilometer i economy-klass. Källa: klimatsmartsemester.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=