Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Hälsa och säkerhet 30 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Inom Motum-koncernen bedrivs ett förebyggande säkerhetsarbete med noggrann hantering av arbetsplatsolyckor, tillbud, sjukskrivningar och rehabilitering. Vi genomför regelbundna lokala skyddsronder och utför riskanalyser kontinuerligt. Samtliga bolag genomför även en övergripande riskanalys av versamheten årligen. All säkerhets- och lyftutrustning besiktigas av externa leverantörer årligen. Inom koncernen erbjuds de anställda förmåner i form av friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Andelen anställda som har tagit ut hela eller delar av friskvårdsbidraget under 2021 var 27 %. Under 2021 höjde Motum koncernen friskvårdsbidraget till 3000 kr per år och anställd. Vi tror att friskvård i form av motion, träning, massage och andra aktiviteter under fritiden stärker individens hälsa och därför uppmuntrar vi till att man använder sitt friskvårdsbidrag. 2021 var ett speciellt år och under våren och hösten var Motum likt många andra bolag i Sverige drabbade av en extra hög sjukfrånvaro pga. den rådande pandemin. Korttidssjukfrån- varon under 2021 uppgick till 3,5 % och långtidssjukfrånvaron uppgick till 2,1 %. SÄKERHET OCH SKYDD Inom Motum finns en skyddskommitté där koncernchef, hållbarhetschef, utvalda dotterbolags VD:ar och samtliga skyddsombud deltar. Vid dessa möten diskuteras säkerhetskulturen i bolaget och lärdomar och erfarenheter delas. Skyddskommittén sammanträder 2 gånger per år. Under 2021 införde Motum personliga larmdosor som en obligatorisk del i jourpersonalens utrustning. Denna säkerhetsutrustning möjliggör snabb larmning även om personen är medvetslös då den reagerar på fallmomentet samt om larmet förblir stilla efter fallet. Då ringer larmet upp larmcentralen som försöker få kontakt med personen. Om inget svar erhålles skickas en patrull ut till larmdosans position. Eftersom vår jourpersonal jobbar ensamma kvällar och helger då ordinarie personal inte finns på plats är detta larm en viktig funktion för att vi ska kunna se till att vår personal känner sig trygga på jobbet även när de arbetar på obekväma arbetstider. OLYCKOR OCH TILLBUD Olyckor och tillbud som händer i koncernen hanteras i vårt gemensamma affärssystem. Samtliga olyckor och tillbud rapporteras in digitalt via dator eller mobil. Registrerade händelser följs upp av närmaste chef för vidare hantering och uppföljning. Motums hållbarhetschef följer upp koncernens rapporterade händelser varje kvartal och tillser att ärenden hanteras enligt rutin. Genom en effektiv hantering av tillbud inom organisationen kan vi förhindra att dessa tillbud i framtiden leder till olyckor och ohälsa för personalen. För att få kunskap om de tillbud som sker inom koncernen krävs det att all personal engagerar sig och rapporterar in det som sker ute i driften. Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren, eftersom det är ett bra sätt att upptäcka risker som hade kunnat leda till olyckor eller arbetsskador. Under 2021 har vi arbetat aktivt för att öka antalet inrapporterade händelser inom koncernen. Vi har under året ökat andelen rapporterade händelser markant och vi ser detta enbart som något positivt då vi tidigare misstänkte att vi hade ett stort antal tillbud som inte rapporterades. Under 2021 registrerades 34 olyckor och 63 tillbud i koncernens dotterbolag. De olyckor och tillbud som innebar sjukfrånvaro och var av allvarligare karaktär har anmälts till Arbetsmiljöverket. Av de anmälda olyckorna ledde 9 stycken till sjukfrånvaro. Ett sätt att visa på hur bra arbetsmiljöarbetet fungerar inom koncernen är att räkna ut Lost Time Injury Frequency Rate – LTIFR. Denna siffra är en internationellt använd KPI och visar på hur många olyckor med frånvaro som sker per 1 miljon arbetade timmar. Man räknar ut LTIFR på följande sätt: LTIFR för Motum under 2021 är: 22. Detta betyder att för varje 1 miljon timmar som arbetas inom Motum sker 22 olyckor med frånvaro. Värdet har ökat något sen tidigare år men vi tror att detta beror på att koncernens dotterbolag har blivit bättre på att rapportera in sina olyckor till koncernen. Ett sätt för att minska antalet olyckor är genom att fortsätta arbeta systematiskt med koncernens skyddskommittémöten, tillse att riskanalyser utförs kontinuerligt och att vår personal har rätt kompetens och kunskap. Övriga åtgärder som kommer vidtas är fler gemensamma utbildningar, införandet av en nationell säkerhetsvecka och erfarenhetsutbyte inom koncernen. VÅRTARBETE FÖR SÄKRARE HISSAR FÖR ANVÄNDARNA Motum har under året arbetat aktivt för att höja säkerheten på gamla hissar som inte moderniserats och därför saknar säkerhetsutrustning som idag anses som självklar. Vanliga risker med äldre hissar är avsaknad av innerdörr eller farliga grindar vilket innebär stor risk för allvarliga klämskador – särskilt för barn. Genom vår branschorganisation Hissförbundet har vi lyft frågan till politisk nivå. Motum och dess dotterbolag har även skickat ut information till ett stort antal bostadsrättsföreningar för att uppmärksamma risker med äldre hissar som inte moderniserats. Hälsa och säkerhet Antal olyckor med frånvaro x 1 000 000 Antal arbetade timmar under året LTIFR =

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=